ludzik 3-03

Regulamin strony BoOn

Prowadzonej pod domeną: http://boon-dar.pl/

Obowiązuje od dnia: 22.11.2020

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej (zwanej dalej „stroną BoOn”) przez Użytkowników.

1.O stronie BoOn

Właścicielami strony jest grupa osób działająca pod nazwą BoOn (dane imienne znajdują się w zakładce „o nas, zwani dalej „grupą BoOn”).  Grupa BoOn jest grupą społeczną nie posiadającą statusu prawnego (stowarzyszenia, fundacji, firmy). Strona zawiera karty stałe oraz część w formie blog (zwaną dalej „Blogiem”) . Celem strony jest działalność społeczno-religijna.

2. Zasady ogólne

 1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych na stronie jest bezpłatne.
 2. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści/komentarze, jak i szkody powstałe w ich wyniku.
 3. Komentarze na blogu są moderowane przez grupę BoOn.
 4. Grupa BoOn może nie publikować, usuwać komentarze bez podania przyczyny.
 5. Nie będą publikowane, bądź będą usuwane komentarze, które:
  a) zawierają wulgaryzmy,
  b) obrażają grupę BoOn, komentujących lub inne osoby,
  c) obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
  d) odnoszą się do życia prywatnego (niepublicznego) osób trzecich;
 6. Komentarze mogą być anonimowe – (podanie prawdziwych danych jest dobrowolną decyzją Użytkownika). Powinny być jednak podpisane: imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem). Wymóg podpisania nie łamie przywileju anonimowości.
 7. Za treść komentarzy grupa BoOn nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Niedopuszczalne są komentarze i treści:
  a) sprzeczne z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami;
  b) wzywające do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
  c) propagujące przemoc;
  d) zawierające treści wulgarne lub obraźliwe;
  e) zawierające treści niezwiązane z tematyką Bloga, w tym treści o charakterze reklamowym;
  f) mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich;
  g) mające charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
 9. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy strony BoOn oraz prób uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu.


3. Korzystanie ze strony BoOn

 1. Informacje zawarte na stornie BoOn mają charakter publicystyczny, ogólny, stanowią wyraz prywatnych doświadczeń i zdobytej wiedzy Autorów Strony (również części blog). 
 2. Przeglądanie i zapoznawanie się z treścią strony jest nieodpłatne i nie wymaga posiadania Konta.
 3. Zawartość Bloga oraz Produkty stanowią utwory chronione Prawem Autorskim. Prawa autorskie do tych utworów przysługują Autorowi Bloga lub innym podmiotom.
 4. Można korzystać z artykułów, plików oraz innych dzieł publikowanych na stronie BoOn (jeśli nie istnieje osobna zasada umieszczona przy danym pliku) przez użytkowników.
 5. BoOn udziela licencji (przekazanej przez autorów danej publikacji – więcej w Zasady dołączenia 6 pkt. Regulaminu) Użytkownikom na udostępnianie treści strony w przestrzeni Internetu z podpisaniem (umieszczeniu/umieszczeniem linku do strony/treści lub podania/podaniem danych autora BoOn (imię i nazwisko Autora/ów)
 6. Istnieje możliwość korzystania z treści ze strony BoOn na rekolekcjach, spotkaniach (szczególnie z materiałów udostępnianych w formie do druku (każda publikacja zawiera opis korzystania – wszystkie jednak w celach prywatnych*). W celu korzystania w większej liczbie odbiorców w formie rozpowszechniania poza Internetem należy uzyskać zgodę Autora (w formie oficjalnego maila od grupy BoOn).

*przez cele prywatne rozumie się korzystanie z materiałów drukowanych bądź udostępnianych poza przestrzenią Internetu w gronie osób najbliższych (rodziny).

4. Prawo Autorskie

 1. Treści zawarte na stronie stanowią własność prywatną (są podpisane danymi autora).
 2. Autorzy zastrzegają sobie możliwość udostępniania treści osób trzecich (nie związanych z grupą BoOn). Będą jednak one używane na podstawie cytatu (podając źródło lub autora cytatu).

5. Role w grupie BoOn

1.Społeczność BoOn składa się z następujących funkcji:

 1. Kapłana
 2. Administratorów
 3. Redaktorów
 4. Sympatyków
 5. Użytkowników

2.Poszczególne zasady działania:

 1. Kapłan – pełni duchową opiekę nad dziełem. Służy wsparciem i radą w rzeczach związanych z wiarą. W miarę swoich możliwości kontroluje treści dotyczące wiary, aby były zgodne z nauką Kościoła Katolickiego.
 2. Administratorzy – są to osoby wymienione w zakładce „o nas”. Sprawują Oni opiekę nad funkcjonowaniem wszelkich rzeczy związanych z BoOn (m.in. kont pocztowych, strony internetowej, fanpage). Posiadają Oni dostęp wszystkich wymienionych domen. Odpowiadają za opiekę nad treściami publikowanymi w zakładce Blog. Za ich zgodą Użytkownik może podjąć jedną z ról w społeczności BoOn.
 3. Redaktor – współtworzy społeczność (jest autorem tekstów, dzieł które są publikowane na stornie BoOn)
 4. Sympatyk – osoba która śledzi społeczność BoOn i angażuje się w inicjatywy tworzone przez społeczność BoOn.
 5. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony BoOn i publikowanych poprzez nią treści.

6. Zasady dołączenia bądź objęcia danej funkcji w społeczności BoOn

Kapłan

 1. Kapłan dokonuje objęcia roli dobrowolnie i podejmuję ją w miarę swoich możliwości.
 2. Kapłan dobrowolnie może zrzec się pełnionej roli.
 3. Kapłan zostaje wybrany przez zaproponowanie mu danej roli przez grupę BoOn – Administratorów, lub przez kapłana pełniącego wcześniej daną funkcję za zgodą grupy BoOn.
 4. Propozycja do objęcia funkcji następuje po wspólnym czasie modlitwy grupy do Ducha Świętego.
 5. Funkcję opiekuna duchowego może pełnić tylko Kapłan Kościoła Katolickiego.
 6. Jeśli Kapłan zrezygnuje z pełnienia funkcji do czasu wyboru nowego opiekuna społeczność BoOn zawiesza publikację wszelkich treści związanych z tematem wiary (z wyłączeniem publikacji tekstów Słowa Bożego – tzw. Cytatów/grafik ze Słowem Bożym).

Administrator

 1. Może nim zostać osoba, której funkcje zaproponuje obecna grupa administratorów.
 2. Administrator zobowiązuje się nie podawać dostępu do kont grupy BoOn osobom trzecim bez wiedzy i zgody całej grupy.
 3. Administrator może dobrowolnie zrezygnować z danej funkcji. Decyzja ta skutkuje utratą dostępu do kont grupy BoOn.

Redaktor

 1. Aby podjąć funkcje Redaktora należy skontaktować się z Administratorami (poprzez Facebook lub przez pocztę elektroniczną).
 2. Redaktor podlega weryfikacji. Nie dopuszcza się do funkcji osób chcących działać na szkodę BoOn, bądź publikować rzeczy nie zgodne z tematyką i celem grupy.
 3. Dane Redaktorów są udostępnianie grupie BoOn (Administratorom i Księdzu) dobrowolnie i służą do kontaktu oraz publikacji treści na Stronie – Imię, Nazwisko, Pseudonim Artystyczny służą podpisaniu Autora.
 4. Obejmując funkcje Redaktora udzielasz grupie BoOn nieodpłatnej licencji na publikacje Autorskich treści (np. dzieł, artykułów, plików) na stronach BoOn oraz na udostępnianie ich zgodnie z zasadami znajdującymi się w Regulaminie (pkt.4 Regulaminu) bądź po indywidualnym ustaleniu do nieodpłatnej publikacji z zaznaczeniem możliwości innych zasad udzielania nam licencji dla innych użytkowników (np. zakazem korzystania poza Internetem). Licencja której udziela Redaktor jest bezterminowa. Jeśli redaktor zdecyduje się zrezygnować z przyjętej funkcji publikacje nadal stanowią część licencji Autora przekazanej stronie BoOn.
 5. Redaktor publikując treści potwierdza, że posiada pełnie prawną nad daną treścią, a jeśli korzysta z treści innych posiada ich zgodę lub korzysta z prawa cytatu (zobowiązany jest do podania Autorów danego fragmentu swojego dzieła – publikacji).
 6. Redaktor może w każdej chwili zrezygnować z pełnionej funkcji. Licencja, która została udzielona podczas pełnienia funkcji na rzecz grupy BoOn pozostaje w mocy prawnej – jeśli wcześniej przy przekazaniu nie zapisano inaczej.

Sympatyk

 1. Sympatykiem jest osoba, która wyraża chęć pozostania nim.
 2. Zostać sympatykiem należy skontaktować się z Administratorami (poprzez Facebook lub przez pocztę elektroniczną).
 3. Dane sympatyków gromadzone są zgodnie z regulaminem platformy Facebook. Wyjątek stanowią osoby które nie posiadają konta na portalu społecznościowym i skontaktują się z nami indywidualnie-dobrowolnie, udzielają wtedy informacji potrzebnych do kontaktu (imienia, pseudonimu, bądź nazwiska (decyzja indywidualna)) w celu dopisania do listy sympatyków oraz adresu mail na którym będą przychodzić informacje o bieżących wydarzeniach organizowanych przez BoOn.

Użytkownik – jest osobą, która korzysta z treści BoOn – automatyczna funkcja.

7.Gromadzenie danych

 1. Grupa BoOn gromadzi jedynie dane osobowe potrzebne do poprawnego funkcjonowania (m.in. podpisywania autorów – Imię, Nazwisko lub Nick).
 2. Każdy Użytkownik udziela danych dobrowolnie.
 3. Przekazując Dane grupie BoOn wyrażasz indywidualną zgodę na sposób podpisywania w Internecie w ramach działalności BoOn.
 4. Grupa BoOn nie przekazuje danych personalnych bez zgody właściciela danych których one dotyczą.
 5. Każda osoba która dołączyła do grupy na Facebooku/? lub innej platformy korzysta z zasad użytkowania i gromadzenia danych zgodnych z przepisami platformy.
 6. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z podpisywania go w publikacjach BoOn.

8.Zmiany w regulaminie

 1. Regulamin może ulec zmianie.
 2. Każda zmiana w regulaminie grupy BoOn zostanie odznaczona i zacznie obowiązywać od dnia publikacji. Zmiana regulaminu zostanie podana do wiadomości ogólnej.